Mine Exploration

پروژه هایی که مشاهده می کنید سال های گذشته به صورت همکار در انجام آنها مشارکت داشته و از همکاران عزیز و محترمم کمال تشکر را دارم و امیدوارم که باز هم با یکدیگر برای شناساندن هر چه بهتر علم ژئوفیزیک به جامعه ایران تلاش کنیم.
با تشکر
بررسی و پیجویی کانی مواد معدنی براساس روش های ژئوفیزیکی