(Electric (Cavity & Anomaly exploration

پروژه هایی که مشاهده می کنید سال های گذشته به صورت همکار در انجام آنها مشارکت داشته و از همکاران عزیز و محترمم کمال تشکر را دارم و امیدوارم که باز هم با یکدیگر برای شناساندن هر چه بهتر علم ژئوفیزیک به جامعه ایران تلاش کنیم.
با تشکر
بررسی تاسیسات و بی هنجاری زیر سطح زمین (مانند مسیر قنات های قدیمی، زون های سُست، نفوذ آب زیر سطحی و غیره) با روش ژئوالکتریک.