پروژه های اخیرا انجام شده

شرکت زمین پارس ژرف کاو (ژئو پارس)، طراح، مجری و ناظر کلیه مطالعات و پروژه های ژئوفیزیکی و امور اکتشافات سطحی و زیر سطحی با نهایت احترام آماده ارائه خدمات به کارفرمایان محترم می باشد

تصویر روز

geophysics
Downhole Seismic

تصویر روز

geophysics
بی هنجاری زیر سطحی